REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU I BLOGA HTTP://JAKUSZCZELNIC.PL

I. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z serwisu i bloga na stronie internetowej http://jakuszczelnic.pl/, stanowiący regulamin w rozumieniu Ustawy, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez GRUPĘ BESON na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu i Bloga, prowadzonego przez GRUPĘ BESON. Regulamin obejmuje w szczególności zasady  umieszczania i publicznego udostępniania w Serwisie i Blogu Materiałów takich jak w szczególności wpisy tekstowe (w tym komentarze) zdjęcia, filmy;

GRUPA BESON– Robert Kołodziejczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRUPA BESON ROBERT KOŁODZIEJCZYK, siedziba: ul. 17 Stycznia, nr 90, lok. 5A, 64-100 Leszno, NIP 6971537846, REGON 301329572, adres elektroniczny: biuro@grupabeson.pl;

SERWIS– serwis internetowy, służący do prowadzenia bloga oraz realizacji innych funkcjonalności, prowadzony na stronie internetowej http://jakuszczelnic.pl/, umożliwiający GRUPIE BESON oraz Użytkownikom zamieszczanie Materiałów ich autorstwa oraz komentowanie i przeglądanie treści serwisu, prowadzony przez GRUPĘ BESON;

BLOG– funkcjonalność Serwisu, polegająca na możliwości zamieszana wpisów lub innych materiałów;

CELE SERWISU– celem serwisu jest zamieszczanie informacji na temat uszczelek oraz uszczelniania przy użyciu uszczelek, przy czym są to informacje, sugestie, pomysły GRUPY BESON lub innych Użytkowników; nie są to informacje eksperckie;

UŻYTKOWNIK– osoba,korzystająca z Serwisu i mająca możliwość zamieszczania na nim wpisów lub innych Materiałów. Użytkownikiem może być tylko osoba fizyczna;

MATERIAŁY – wszelkie treści, w tym wpisy tekstowe, jak również zdjęcia, filmy lub inne elementy zamieszczane w Serwisie poprzez dokonanie wpisu, w szczególności komentarze, teksty, opracowania, statystyki, wykresy, obrazy(fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne), a zamieszczane (publikowane) przez GRUPĘ BESON lub Użytkowników;

USTAWA – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady realizacji przez GRUPĘ BESON na rzecz Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, zwanej dalej Usługą, która to usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom zapoznawanie się z Materiałami, opublikowanymi przez GRUPĘ BESON oraz zamieszczaniu przez Użytkowników i tym samym publicznym udostępnianiuMateriałów, takich jak w szczególności:komentarze, teksty, zdjęcia, filmy poprzez dokonywanie wpisów na Blogu.

2. Usługa jest dostępna dla wszystkich osób pełnoletnich, korzystających z Serwisu, pod warunkiem zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z Serwisu.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ BLOGA

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu oraz Bloga w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Celami Serwisu.

2. Użytkownik ma prawo zapoznawać się z Materiałami, zamieszczonymi w Serwisie i na Blogu przez Grupę Beson lub innych Użytkowników.

3. Zamieszczone Materiały nie stanowią materiałów eksperckich, nie stanowią też materiałów, pochodzących od producenta ani też nie mogą być rozumiane jako instrukcja obsługi, użytkowania czy profesjonalna porada. Materiały stanowią prywatną opinię GRUPY BESON lub Użytkownika, który go zamieścił.

4. Użytkownik samodzielnie ocenia przydatność zamieszczonych Materiałów oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki zastosowania wskazówek lub informacji, zamieszczonych w Serwisie lub Blogu.

5. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać w Serwisie ani na Blogu treści o charakterze bezprawnym.

6. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie tylko materiały zgodne z prawemi zasadami współżycia społecznego, tematycznie związane z Celami Serwisu oraz nie naruszające dóbr osobistych ani innych praw osób trzecich. Użytkownik nie może w szczególności zamieszczać materiałów obrażających inne podmioty, zawierających groźby, obscenicznych, pornograficznych, wyrażających poglądy polityczne, naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, ochrony prywatności innych osób, które skutkują odpowiedzialnością cywilną lub karną.

7. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać w Serwisie ani na Blogu materiałów, jeśli prawa autorskie do tych materiałów przysługują osobom trzecim lub jeśli z innych przyczyn Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania materiałów w Serwisie.

8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność wobec GRUPY BESON oraz wobec osób trzecich, za naruszenie prawa lub naruszenie zasad korzystania z Serwisu lub Bloga, w tym za Materiały, zamieszczone przez tego Użytkownika zamieszczone przy użyciu adresu IP, zarejestrowanego na niego lub używanego przez niego.

9.Użytkownik oświadcza, że poprzez umieszczenie w Serwisie Materiałów przyznaje on nieodpłatnie GRUPIE BESON zbywalne prawo do:

a. powielania zamieszczonych treści czy innych Materiałów ,

b. zamieszczania lub publikowania zamieszczonych treści czy innych Materiałów w innych Serwisach, jak również na stronach internetowych osób trzecich, z powołaniem się na nazwę Użytkownika,

c. dystrybucji i rozpowszechniania zamieszczonych treści czy innych Materiałów oraz korzystania z zawartości strony internetowej Serwisu oraz Bloga w celach promocyjnych i marketingowych,

d. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

10. W przypadku wykorzystania poszczególnych Materiałów, zamieszczonych przez Użytkownika, w celu promowania Serwisu lub powoływania się jego Użytkowników, GRUPA BESON umieści informację wskazującą na osobę Użytkownika, który zamieścił w Serwisie dany materiał.

11. Użytkownik na stronach Serwisu nie może prowadzić działalności reklamowej lub marketingowej, w szczególności takiej, która ma na celu promowanie towarów lub usług lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

12. W zamieszczonych Materiałach Użytkownik może podawać wyłącznie własne dane osobowe. Zakazane jest podawanie lub innego rodzaju przetwarzanie danych osobowych innych osób, nawet za ich zgodą.

13. Odpowiedzialność Grupy Beson, związana bezpośrednio lub pośrednio z prowadzeniem Serwisu lub Bloga, jest wyłączona względem podmiotów będących przedsiębiorcami.

IV. ADMINISTROWANIE SERWISEM ORAZ BLOGIEN

1. GRUPA BESON może usunąć dowolne wpisy lub Materiały, zamieszczone na w Serwisie lub na Blogu, lub ich fragmenty, w tym bez podania przyczyny. Usunięcie może nastąpić w szczególności w przypadku, kiedy ich treść jest niezgodna z niniejszym Regulaminem.

2. GRUPA BESON może zablokować czasowo dostęp do wpisu lub Materiału, w tym tekstu, filmu, zdjęcia lub komentarza bez podania przyczyny, a w szczególności w sytuacji powzięcia wiadomości, że jego treść może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich.

3. GRUPA BESON ma prawo prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach Serwisu lub Bloga, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji materiałów, zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników.

V.  INFORMACJE TECHNICZNE I INFORMATYCZNE

1. Warunki techniczne: do korzystania z Serwisu oraz Bloga potrzebne jest dowolne urządzenie z dostępem do Internetu, posiadające przeglądarkę internetową zgodną ze współczesnymi standardami.

2.GRUPA BESON dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz Bloga i może udzielić Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

3.GRUPA BESON nie gwarantuje, że Serwis oraz Blog będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów i zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych.

VI.  REKLAMACJE

1. Reklamacje i zgłoszenia, dotyczące funkcjonowania Serwisu lub Bloga lub też dotyczące Materiałów, zamieszczonych w Serwisie lub na Blogu, jak również zgłoszenia w sprawie naruszeń Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres biuro@grupabeson.pl lub listownie na adres: Grupa Beson Robert Kołodziejczyk, ul. 17 Stycznia 90/5a, 64-100 Leszno z dopiskiem „BLOG JAKUSZCZELNIĆ.PL”.

2. Reklamacje oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń powinny zawierać co najmniej:

a) oznaczenie osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej);

b) informację o treści reklamacji lub zgłoszenia;

c) okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.

3. Odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie udzielona zostanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania w formie wiadomości e-mail.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownikom ani autorom Materiałów nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z jakiegokolwiek tytułu w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz Bloga ani też z tytułu zamieszczenia w nim Materiałów.

2. GRUPA BESON zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: http://jakuszczelnic.pl/regulamin

3.Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Serwisu lub korzystanie z Bloga w każdym czasie. Użytkownik zobowiązuje się do pozostawienia na serwerze Materiałów, zamieszczonych przed dniem rozwiązania umowy.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

5.Regulamin obowiązuje od dnia 28 lutego 2019 roku.